Územie sa pripravuje na nové programové obdobie 2021 – 2027

Mar 03

 Žilinskom kraji vznikla Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Žilinského kraja, v rámci ktorej župa prizvala do diskusie predstaviteľov regiónov, štátnej správy a sociálno – ekonomických partnerov, aby sa dohodli na spoločnej vízii a prioritách územia pre najbližšiu dekádu.

V rámci druhého rokovania Rady partnerstva, ktoré sa konalo dňa 25.2.2021, medzi ťažiskové body patrila voľba podpredsedu Rady partnerstva. Na základe výsledkov hlasovania prítomných členov sa podpredsedom Rady partnerstva stal Mgr. Peter Fiabáne, zástupca Regionálnej rady partnerstva Horného Považia a primátor mesta Žilina.

Predmetom rokovania bola aj informácia o postupe tvorby tematických komisií – pracovných skupín pri tvorbe integrovanej územnej stratégie. Tematické komisie sa tvoria pre nasledovné oblasti:

      životné prostredie

      ekonomika  

      infraštruktúra  

      sociálna stabilita  

      identita a sebestačnosť

Proces zasielania návrhov na členov pracovných skupín bol ukončený 20. februára 2021, pričom bolo doručených cca 130 návrhov. Aktuálne prebieha výber kandidátov do užších pracovných skupín a zaradenie kandidátov do širšieho expertného panelu.